نشریات دانشگاه
 
توسط کانون مهدویت دانشگاه ارومیه منتشر شد
دو هفته نامه مولا شماره نهم
دو هفته نامه مولا شماره نهم توسط کانون مهدویت دانشگاه ارومیه منتشر شد.جهت دانلود به متن خبر مراجعه نمایید.
نيمه دوم مهرماه در دانشگاه اروميه
شماره چهارده نشريه سندس منتشر شد+دانلود فايل الكترونيكي
دومين شماره نشريه در مهر ماه سال جاري و چهاردهمين شماره در سال سوم انتشاربا موضوعات و مطالب فرهنگي سياسي اجتماعي و دانشجويي منتشر شد.